Algemene voorwaarden.

Artikel 1. Algemeen.

 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of opdrachten en/of diensten van 123performer (0737.318.675), verder genoemd: ‘123performer’. De laatste genoemde voorwaarden zijn te vinden op https://www.123performer.be/.
 • 1.2 Bij online-bestellingen zijn de voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website zijn opgenomen. Door een bestelling te voltooien bevestigt de klant dat hij onderhavige voorwaarden heeft aanvaard.
 • 1.3 Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de (aankoop)voorwaarden van de wederpartij, worden door 123performer niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door 123performer uitdrukkelijk bevestigd is geworden.
 • 1.4 Indien één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridische wijze zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 2. Offertes.

 • 2.1 Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigsheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is opgegeven.
 • 2.2 Iedere offerte is specifiek en geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Overeenkomsten.

 • 3.1 Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn bekomen nadat 123performer een aangevraagde offerte/bestelling schriftelijk heeft bevestigd (bv. Door het bevestigen van een werkafspraak),dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
 • 3.2. 123performer heeft steeds het recht om het voertuig waarvoor de diensten geleverd dienen te worden eerst te onderzoeken in haar werkplaatsen. Mocht blijken dat het voertuig ongeschikt is bevonden voor het leveren van de gevraagde diensten, dan heeft 123performer het recht de bestelling eenzijdig te annuleren, zonder dat 123performer partij gehouden is tot enige kosten (bv. Transportkosten), noch de klant hiertoe gehouden is (bv. Kosten van het gedane onderzoek).
 • 3.3 Indien-nadat de overeenkomst is gesloten-de klant gedurende de uitvoering bijkomende wensen heeft die niet in de overeenkomst zijn opgenomen, dan worden deze aanvullende werkzaamheden afzonderlijk gefactureerd. De klant krijgt op voorhand een prijsopgave van de te verwachten kosten. Evenzo zullen tijdens de uitvoering van de overeenkomst opgedoken onvoorziene problemen dewelke bijkomende kosten veroorzaken op voorhand aan de klant worden meegedeeld. Indien de klant afziet van het dragen van deze kost, dan heeft 123perfomer het recht de werkzaamheden te beëindigen en de klant alle reeds gepresenteerde werkzaamheden te dragen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst.

 • 4.1 123performer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Voor zover noodzakelijk en mits nadrukkelijk verzoek, zal 123perfomer de klant tussentijds op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 • 4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 123performer het recht bepaalde onderdelen van de overeenkomst te laten verrichten door een derde partij.
 • 4.3 De klant draagt er zorg voor dat alle door 123perfomer gevraagde gegevens omtrent het voertuig correct worden verstrekt. Ook alle gegevens waarvan de klant redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst dienen voor de start van de werkzaamheden aan 123performer te worden meegedeeld.

Artikel 5. Aflevering.

 • 5.1 Leveringstermijnen worden door 123performer slechts bij benadering opgegeven, ook indien ze door de klant uitdrukkelijk aanvaard zijn geworden. Eventuele kleine vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst door de klant. 123performer is pas in gebreke wegens niet-tijdige levering dan na verloop van een korte termijn en nadat zij uitdrukkelijk en via aangetekend schrijven in gebreke is gesteld.
 • 5.2 Ieder voertuig dient afgeleverd te worden bij 123performer conform de gemaakte tijdsafspraken. De klant die zijn wagen niet tijdig en conform de afspraken ter beschikking kan stellen van 123performer, zal laatstgenoemde hiervan minsten 48 uren op voorhand van in kennis stellen. Iedere niet of laattijdige annulering zal van rechtswege aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 50% van het afgesproken totaalbedrag met een minimum van 250€ exclusief btw.
 • 5.3 Na voltooiing van de werkzaamheden dient de klant het voertuig tevens op te halen bij 123performer. Indien de klant in gebreke blijft het voertuig in ontvangst te nemen op het afgesproken tijdstip, dan zal het voertuig voor rekening en risico van de klant worden gestockeerd. Hiervoor kan tevens een administratieve kost van 25€ exclusief btw per dag worden aangerekend.
 • 5.4 Een afspraak is pas officieel en rechtsgeldig geannuleerd na ontvangst van een annuleringsbevestiging. Deze ontvangt u van 123performer per e-mail na een correct annulering.

Artikel 6. Prijzen, betaling en retentierecht.

 • 6.1 Alle door 123perfomer opgegeven prijzen worden uitgedrukt in EURO en zijn inclusief btw.
 • 6.2 De prijs is betaalbaar ten laatste bij aflevering van het voertuig (factuur is contant betaalbaar). Er word in principe geen betalingstermijn gegeven tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 6.3 123performer is gerechtigd het voertuig niet terug te geven, zolang de klant het openstaande factuurbedrag niet volledig heeft voldaan.
 • 6.4 Ingeval van niet-betaling of laattijdige betaling is de koper van rechtswege, en zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling dient te worden verzoden, een nalatigheidsintrest verschuldigd van (a) hetzij, ingeval de klant een consument is, de gewone wettelijke intrestvoet verhoogd met 3%, (b) hetzij, ingeval  de klant een ondernemer is, de intrestvoet conform de wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties. Tevens is er in zulke gevallen van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd door de klant gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50€.

Artikel 7. Aansprakelijkheid.

 • 7.1 123performer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook indien 123performer is uitgegaan van door de kalnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 7.2 123performer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens de klant, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.
 • 7.3 De klant word geacht het voertuig binnen de twee (2) dagen na aflevering te hebben getest en is ertoe gehouden om eventuele merkbare klachten bij gebruik van het voertuig binne de vijf (5) dagen na levering van het voertuig ter kennis te brengen van 123performer.
 • 7.4 Visueel zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij ontvangst van het voertuig te worden gemeld, door een door beide partijgen gehandtekende aantekening op factuur. Eenmaal het voertuig is overgedragen aan de klant en het zich in diens macht bevindt, kan 123performer niet meer aansprakelijk worden gesteld voor visueel zichtbare gebreken. De kalnt zal het voertuig dan ook grondig extern controleren alvorens aflevering. Ondergetekening van de prestatiebladen na herprogrammering geldt als onweerlegbaar bewijs dat de daarin vermelde prestaties werden geleverd.
 • 7.5 123performer zal de klant vrijwaren voor eventuele verborgen gebreken onder de hierna gestelde cumulatieve voorwaarden:
  • (a) Het gebrek dient te worden gemeld binnen zes (6) maanden na levering van het voertuig.
  • (b) Een eventuele rechtsvordering dient te worden ingesteld binnen één (1) jaar na levering van het voertuig.
  • (c) Het gebrek dient het voertuig in belangrijke mate ongeschikt te maken voor het normale gebruik ervan.
  • (d) Het gebrek dient onmiddellijk vanaf de kennisname van het gebrek te worden gemeld door de klant, d.i. binnen één (1) maand na ontdekking ervan of na het tijdstip waarop de klant redelijkergewijze kennis zou moeten hebben gehad van het gebrek.
 • 7.6 123performer is niet gehouden tot enige vrijwaring, voor welke schade dan ook, indien:
  • (a) De klant verkeerd gebruik maakt van het voertuig.
  • (b) Er reeds herstellingen hebben plaatsgevonden aan het voertuig of niet aangepaste apparatuur wordt aangesloten op het voertuig.
  • (c) Er sprake is van overmacht, zijnde elke omstandigheid waarmee 123performer ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering der overeenkomst redelijkergewijze niet door de klant kan worden verlangd, zoals oorlog of oorlogsgevaar, coronacrissis of soortegelijke opgelegde maatregelen van de overheid, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, staat van beleg, oproer, sabotage, overstroming, brand of andere vernietigingen en schaden in fabrieken of magazijnen, uitsluitingen, bedrijfszetting, werkstakingen, breuk aan machines of gereedschap of andere storingen zowel bij 123performer als bij bedrijven waarvan 123performer goederen, grondstoffen of andere hulpmiddelen betrekt of waar 123performer enige prestatie dient te verrichten, beperkende overheids-of publiekrechtelijke maatregelen van welke aard ook, belemmeringen ten gevolge van ongunstige weersomstandigheden, schaarste aan vervoermiddelen, beperkingen of belemmeringen van de productie en/of aanvoer van goederen, grondstoffen en/of hulpstoffen, brandstoffen en/of energie. Dit alles in de ruimste zin.
  • (d) Het voertuig problemen ondervindt ten gevolge van ouderdom, normale slijtage, slecht onderhoud of ingevolge een productiefout van de autobouwer.
 • 7.7 123performer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, enz… in de meeste zin, dan wel voor immateriële schade.
 • 7.8 In zoverre een aansprakelijkheidsgrond ten aanzien van 123performer kan worden weerhouden, dan is deze alleszins beperkt tot, naar keuze van 123performer: (a) hetzij de kosteloze herstelling van het probleem, (b) hetzij de waarde van het factuurbedrag van de initieel door 123performer verrichte werkzaamheden. Iedere aansprakelijkheid van 123performer is alleszins beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is in het kader van haar B.A. uitbatingsverzekering, zijnde: -letselschade en zaakschade vermengd per schadegeval: €1.500.000,00; -overige schadegevallen: €125.000,00(dit bedrag is inbegrepen in de verzekerde bedragen letselschade en zaakschade per schadegeval), met uitzondering van insolventie van derden hetgeen verzekerd is voor €7.500,00.

Artikel 8. Vrijwaringen.

 • 8.1 De klant is gehouden 123performer te vrijwaren voor iedere niet-uitgesloten aansprakelijkheid jegens derden voor zover deze voortvloeit uit of verband houd met de opdracht, tenzij de aansprakelijkheid van 123performer is veroorzaakt door opzet of grove schuld.
 • 8.2 De klant verklaart op de hoogte te zijn van de inhoud van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waarin de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, alsook van de inhoud van de Ministriële Omzendbrief van 12 maart 2010 betreffende sommige verbouwde voertuigen (tuning). De klant verklaart te begrijpen dat 123performer geen ‘fabrikant’ is in de zin van artikel 1, §2,34° van voormaldKB. Tevens verklaart de klant op de hoogte te zijn van artikel 8, §5 van voormeldKB dat stelt dat iedere verbouwing van een voertuig waardoor het voertuig niet meer overeenstemt met het goedkeuringscertificaat dient te worden bekrachtigd met een afwijking ervan. De klant begrijpt en aanvaardt dat hij of zij in voorkomend geval zelf een aanvraag tot afwijking van het goedkeuringscertificaat dient in te dienen bij de goedkeuringsinstantie en daarbij desgevallend zelf de instemming van de fabrikant met de wijziging dient te bekomen, alvorens verder met het voertuig te rijden onder dekking van een Belgische inschrijvingsplaat. Tevens dient de klant in voorkomend geval zelf de validatieprocedure zoals omschreven in de voormelde Ministriële Omzendbrief aan te vatten. 123performer verricht loutere tuningswerkzaamheden op vraag en in opdracht van de klant en staat niet in voor, noch geeft zij garantie voor het al dan niet bekomen van een gewijzigd goedkeuringscertificaat, noch voor het bekomen van de instemming van de voertuigfabrikant met de doorvoerde wijzigingen, noch voor het bekomen van een validatie. De klant kan 123performer niet aansprakelijk stellen voor het niet-bekomen van één van de voormelde attesten, noch voor enige geleden schade van welke aard ook ingevolge dit niet-bekomen. Ingeval de klant inbreuk zou plegen tegen voormelde Ministriële Omzendbrief, dan wel KB (welke inbreuk gesanctioneerd wordt door art. 85 KB), en 123performer zou hierdoor op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze schade lijden, dan is de klant gehouden 123performer te vrijwaren voor alle schade van welke aard ook, indirect of direct die 123perfomer lijdt.

Artikel 9. Immatriële eigendomsrechten.

 • 9.1 De door 123performer gebruikte software blijft te allen tijde uitsluitend de eigendom van 123performer. Er wordt aan de klant enkel een persoonlijk, tijdelijk en niet-exclusief gebruiksrecht toegestaan, welke de klant onder geen enkel vorm kan overdragen, afstaan, in panden geven, overmaken of uitlenen, noch ten bezwarende noch ten kosteloze titel. De klant zal de programmatuur op geen enkel wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, tegen vergoeding of gratis, ter beschikking stellen aan derden. Het is de klant verboden de programmatur te kopiëren. Het is de klant verboden de software te vertalen, te bewerken, of anderzijds te veranderen zonder de voorafgaande geschreven toestemming van 123performer.

Artikel 10. Plaats van nakoming, toepasselijk recht, bevoegde rechter.

 • 10.1 De facturen van 123performer zijn betaalbaar op haar maatschappelijke zetel.
 • 10.2 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van 123performer, inclusief deze algemene voorwaarden, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, en dit voor wat betreft de totstandkoming, geldigheid, interpretatie, uitvoering en gevolgen.
 • 10.3 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen de klant en 123performer gesloten overeenkomsten dan wel van andere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de rechtbanken en hun desgevallende afdelingen van het arrondissement die ratione locibevoegd zijn over het grondgebied van de stad Oudenaarde.
+
voertuigen behandelbaar
+
problemen opgelost
+
tevreden klanten
%
zuiniger rijden